Privește:  / Scoala / GHIDUL ADMITERII IN INVATAMANTUL LICEAL IN 2016

GHIDUL ADMITERII IN INVATAMANTUL LICEAL IN 2016

High school

Ministerul Educatiei a publicat ghidul admiterii in invatamantul liceal in 2016. Absolventii claselor a VIII-a pot urma fie filiera teroretica, fie cea tehnologica, fie cea vocationala si pot obtine un atestat/certificat de competente profesionale la finalizarea invatamantului liceal.

FORME DE INVATAMANT:

A.1. Invatamant liceal – curs de zi
Absolventii clasei a VIII-a din promotia 2016, indiferent de varsta, precum si cei din promotiile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2016 – 2017, se inscriu in invatamantul liceal, la cursuri de zi.
A.2. Invatamant liceal – curs seral sau frecventa redusa
Absolventii invatamantului gimnazial din promotiile anterioare, care implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2016 – 2017, se pot inscrie in invatamantul liceal doar la cursuri serale sau cu frecventa redusa, in perioada prevazuta de calendarul admiterii.
Admiterea candidatilor se va face in sedinta publica.
Oferta de locuri pentru invatamantul liceal curs seral sau frecventa redusa include clasele organizate pe filierele teoretica si tehnologica.

PRECIZARI:
- Candidatii pot participa la repartizarea computerizata intr-un singur judet. Inscrierea candidatilor pentru admiterea in liceele din judetul de provenienta se face in perioada prevazuta de grafic, la scolile gimnaziale pe care acestia le-au absolvit (inclusiv pentru absolventii din seriile anterioare).
- Candidatii din Bucuresti, care participa la admitere in alte judete, se inscriu la centrul special de inscriere din judetul in care doresc sa fie admisi, in perioada prevazuta de grafic.
- Candidatii care provin din alte judete si doresc sa participe la admitere in Bucuresti se inscriu la centrul special de inscriere organizat la Scoala Gimnaziala “Sfintii Voievozi” din strada Atelierului nr. 25, sector 1, Bucuresti (in apropierea Garii de Nord, Hotel Ibis), telefon 021/3127572 sau 021/3179916, email sfintiivoievizi@gmail.com

Admiterea se realizeaza conform ,,Metodologiei de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012”, aprobata prin OMECTS 4802/31.08.2010.

Inscrierea in clasa a IX-a invatamant liceal preuniversitar de stat se face fara examen, pe baza mediei de admitere.

CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE
Media de admitere, pe baza careia se realizeaza inscrierea in clasa a IX-a a absolventilor invatamantului gimnazial, se calculeaza ca media ponderata intre media generala la Evaluarea Nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75% si media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% in calculul mediei de admitere (pentru absolventii din promotiilor 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 si 2016)
unde:
MA = media de admitere;
ABS = media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN = media generala obtinuta la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a.
- Pentru absolventii din promotiile de pana in anul 2009 inclusiv, in media de admitere, media generala obtinuta la Evaluarea Nationala se va inlocui cu media de la examenul de capacitate, pentru absolventii de pana in anul 2003 inclusiv; cu media la teste nationale, pentru absolventii din promotiile 2004-2007; cu media la tezele cu subiect unic sustinute in clasa a VIII-a pentru absolventii din promotiile 2008 si 2009.
- Pentru absolventii din promotiile 2008 si 2009, media generala la tezele cu subiect unic se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele obtinute la tezele cu subiect unic sustinute in clasa a VIII-a. Nota la fiecare din tezele cu subiect unic sustinute in clasa a VIII-a, care se ia in calculul mediei generale la tezele cu subiect unic, este media aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele acordate de cei doi profesori evaluatori.
- Media generala la Evaluarea Nationala se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele obtinute la probele incluse in Evaluarea Nationala.

Media generala la Evaluarea Nationala va fi calculata, indiferent daca una sau mai multe din notele obtinute la Evaluarea Nationala sunt inferioare notei cinci.
- Media de admitere se calculeaza, indiferent daca media generala la Evaluarea Nationala din clasa a VIII-a este inferioara notei cinci.
- Media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a si media de admitere se calculeaza cu doua zecimale, fara rotunjire.
- Exceptie fac liceele/clasele pentru care se sustin probe de aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv pentru care se sustin probe de verificare a cunostintelor de limba moderna si clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale, pentru care se sustin probe de verificare a cunostintelor la limba materna. Pentru aceste clase, admiterea se face in conformitate cu prevederile metodologiei.
- Prevederile metodologiei se aplica in mod corespunzator pentru absolventii invatamantului gimnazial de pana in anul 2009 inclusiv, inlocuind, dupa caz, sintagma „Evaluarea Nationala” cu sintagma „examenul de capacitate”, pentru absolventii gimnaziului de pana in anul 2003 inclusiv; cu sintagma „testele nationale”, pentru absolventii gimnaziului din perioada 2004-2007; respectiv cu sintagma „tezele cu subiect unic sustinute in clasa a VIII-a” pentru absolventii din promotiile 2008 si 2009.

Pentru absolventii gimnaziului de pana in 2007 inclusiv, care au sustinut de mai multe ori examenul de capacitate/testele nationale, in calculul mediei de admitere se ia in considerare cea mai mare din mediile generale obtinute la prezentarile succesive la examenul de capacitate/testele nationale. Media generala mentionata anterior se calculeaza, chiar daca este inferioara notei 5.
- Inscrierea in clasa a IX-a, la invatamantul de zi, a absolventilor de gimnaziu (cu exceptia celor care candideaza pentru licee/clase pentru care se sustin probe de aptitudini, a celor care solicita inscrierea in invatamantul special si a celor care candideaza pe locurile speciale pentru romi), se face prin repartizare computerizata, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, in baza optiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv si in limita locurilor aprobate, prin planul de scolarizare, pentru unitatile scolare finantate de la bugetul de stat.

- In cazul in care doi candidati au medii de admitere egale, acestia vor fi departajati folosind, in ordine, urmatoarele criterii:
a) media generala la Evaluarea Nationala din clasa a VIII-a
b) media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
c) nota obtinuta la proba de limba si literatura romana din cadrul Evaluarii Nationale;
d) nota obtinuta la proba de matematica din cadrul Evaluarii Nationale;
e) nota obtinuta la proba de limba materna din cadrul Evaluarii Nationale, respectiv nota de la proba de verificare a cunostintelor de limba materna, sustinuta conform prevederilor Art.10 din anexa 1 la OMECTS nr. 4802/31.08.2010, in cazul candidatilor care solicita inscrierea la unitati de invatamant cu predare in limba minoritatilor nationale.
- In cazul in care, la o unitate de invatamant, pe ultimul loc, exista candidati cu optiunea exprimata pentru acea unitate scolara care au mediile de admitere si toate mediile mentionate mai sus egale, atunci toti acesti candidati sunt declarati admisi la optiunea solicitata.
- Pentru liceul teoretic si vocational, repartizarea candidatilor se efectueaza pe filiere, profiluri si specializari, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere/mediilor finale de admitere si in functie de optiuni.
- In cazul filierei tehnologice, repartizarea candidatilor se face pe domenii, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si in functie de optiuni. Repartizarea pe calificari profesionale se va face in urmatorii ani de studiu, potrivit structurii curriculare aprobate si conform reglementarilor in vigoare. Unitatea de invatamant si inspectoratul scolar au obligatia de a afisa oferta de scolarizare/oferta de formare profesionala concretizata in profiluri, domenii si calificari profesionale.

- Pentru liceele din filiera vocationala – profilurile sportiv, militar, teologic, artistic, pedagogic – precum si pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, se vor organiza, inainte de inceperea repartizarii computerizate, probe de aptitudini, conform metodologiei.

 

CALENDARUL ADMITERII IN CLASA A IX-A in 2016

 

-Calendarul inscrierii in invatamantul preuniversitar liceal de stat in anul scolar 2016-2017-
DATA
LIMITA/PERIOADA
EVENIMENTUL
Pregatirea admiterii

31 ianuarie 2016
Elaborarea planului de masuri judetean/al municipiului Bucuresti pentru pregatirea si organizarea admiterii
1 martie 2016
Anuntarea de catre inspectoratele scolare a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunostintelor de limba materna
Transmiterea de catre Comisia Nationala de Admitere a modelului fisei de inscriere in clasa a IX-a si a anexei acesteia, pentru elevii care doresc sa participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
28 aprilie 2016
Afisarea ofertei de scolarizare/ofertei de formare profesionala, concretizata in profiluri, domenii si calificari profesionale, pentru invatamantul liceal, filiera tehnologica
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de invatamant liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializari/domenii de pregatire, limba de predare
Crearea bazei de date la nivelul fiecarei unitati de invatamant gimnazial si la nivel judetean, cuprinzand datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a
Tiparirea brosurii care cuprinde informatiile despre admitere
9 mai 2016
Transmiterea in unitatile de invatamant gimnazial a brosurilor cuprinzand informatiile legate de admitere
Transmiterea de catre inspectorate, la scolile gimnaziale a listei centrelor de inscriere, precum si a scolilor arondate fiecarui centru
Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a graficului sedintelor de completare a optiunilor de catre absolventii clasei a VIII-a si parintii acestora
17 mai 2016
Transmiterea la Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifiice a brosurilor de admitere ale fiecarui judet, in versiune electronica si tiparita
11-31 mai 2016
Sedinte de instruire cu parintii si elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere si a planului de scolarizare
22 iunie 2016
Transmiterea de catre fiecare unitate de invatamant gimnazial catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a bazei de date cuprinzand mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a, precum si a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati
24 iunie 2016
Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre Comisia nationala de admitere a bazei de date cuprinzand mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a
7 iulie 2016
Transmiterea de catre Comisia nationala de admitere, catre comisiile judetene, a bazei de date cu mediile de admitere si a ierarhiei judetene
8 iulie 2016
Afisarea in fiecare unitate de invatamant gimnazial a listei candidatilor, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere
Completarea de catre secretariatele scolilor a fiselor de inscriere cu numele/codul unitatii de invatamant gimnazial, cu datele personale ale absolventilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele si mediile obtinute la evaluarea nationala din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere
Anuntarea ierarhiei la nivel judetean/al municipiului Bucuresti a absolventilor claselor a VIII-a
11 iulie 2016
Eliberarea fiselor de inscriere pentru candidatii care solicita sa participe la admitere in alt judet
DATA
LIMITA/PERIOADA
EVENIMENTUL
Probele de aptitudini

19-20 mai 2016
Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de aptitudini
23-24 mai 2016
Inscrierea pentru probele de aptitudini
25-28 mai 2016
Desfasurarea probelor de aptitudini
30 mai 2016
Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini
Depunerea contestatiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru
31 mai 2016
Afisarea rezultatelor finale, in urma contestatiilor la probele de aptitudini
Transmiterea, in format electronic si in scris, catre comisia de admitere judeteana/ a municipiului Bucuresti, a listei candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini
24 iunie 2016
Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/ a municipiului Bucuresti catre unitatile de invatamant liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati
Actualizarea de catre comisiile din unitatile de invatamant liceal vocational a listelor candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidatilor corigenti, repetenti, amanati sau exmatriculati
7 iulie 2016
Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/ a municipiului Bucuresti catre unitatile de invatamant liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judetene cuprinzand mediile de admitere
8 iulie 2016
Validarea de catre comisia de admitere judeteana/ a municipiului Bucuresti a listei candidatilor admisi la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini si afisarea listei in unitatea de invatamant liceal respectiva
11 iulie 2016
Ridicarea de la liceele vocationale a fiselor de inscriere de catre candidatii care nu au fost admisi la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini
Transmiterea, in format electronic, catre Centrul National de Admitere a listei candidatilor declarati admisi, in fiecare judet, la clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini
Probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

19-20 mai 2016
Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
23 -24 mai 2016
Inscrierea candidatilor pentru probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
25-28 mai 2016
Desfasurarea probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
30 mai 2016
Afisarea rezultatelor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
Depunerea contestatiilor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, acolo unde metodologia permite acest lucru
31 mai 2016
Afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii, la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
Transmiterea catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
1-2 iunie 2016
Ridicarea anexelor fiselor de inscriere de la unitatile la care candidatii au sustinut probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
7 iunie 2016
Depunerea de catre candidatii care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna a anexelor fiselor de inscriere la unitatile de invatamant gimnazial absolvite
8 iunie 2016
Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/ a municipiului Bucuresti, in format electronic, catre Centrul National de Admitere, a listei candidatilor care au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si a rezultatelor acestora la probe
DATA
LIMITA/PERIOADA
EVENIMENTUL
Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru romi si a candidatilor pentru invatamantul special

13 mai 2016
Afisarea locurilor speciale pentru candidatii romi
24 iunie 2016
Data limita pentru primirea cererilor de inscriere a candidatilor pe locurile speciale pentru romi
11-13 iulie 2016
Repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru romi
14-16 iulie 2016
Inscrierea si repartizarea candidatilor pentru invatamantul special
Prima etapa de admitere in invatamantul liceal de stat pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2016 – 2017

8 -12 iulie 2016
Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a
Completarea fiselor de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a proveniti din alte judete, la centrul special desemnat din judetul pentru care solicita inscrierea
8-12 iulie 2016
Introducerea in baza de date computerizata a datelor din fisele de inscriere
9-13 iulie 2016
Verificarea de catre parinti si candidati a fiselor editate de calculator, corectarea greselilor in baza de date computerizata si listarea fiselor corectate din calculator
14 iulie 2016
Termenul limita pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la centrul judetean de admitere/al municipiului Bucuresti, precum si a listei absolventilor care nu participa la repartizarea computerizata
Predarea de catre comisia din centrul de inscriere a fiselor de optiuni originale la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti
15 iulie 2016
Transmiterea bazei de date, de la centrele de admitere judetene/al municipiului Bucuresti, la Centrul National de Admitere
16-17 iulie 2016
Verificarea si corectarea bazelor de date de catre Comisia Nationala de Admitere si comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, transmiterea modificarilor la comisia nationala
18 iulie 2016
Corectarea erorilor si confirmarea incheierii modificarilor
19 iulie 2016
Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2016 – 2017
20 iulie 2016
Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a listelor cu absolventii repartizati proveniti din scolile respective si a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamantul liceal de stat din judet/municipiul Bucuresti.
20 iulie 2016
Afisarea de catre fiecare unitate de invatamantul liceal a listei candidatilor repartizati in acea unitate
21 iulie – 29 iulie 2016
Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati
DATA
LIMITA/PERIOADA
EVENIMENTUL
A doua etapa de admitere in invatamantul liceal de stat pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2016 – 2017

20 iulie 2016
Inscrierea candidatilor la liceele care organizeaza probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
21-22 iulie 2016
Sustinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau de limba materna
23 iulie 2016
Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini si la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si rezolvarea eventualelor contestatii
20-25 iulie 2016
Completarea fisei de optiuni de catre candidatii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fise de optiuni de catre cei ramasi nerepartizati dupa prima etapa a admiterii
25 iulie 2016
Completarea fisei de optiuni de catre candidatii care au fost respinsi la liceele/clasele care organizeaza probe de aptitudini
Completarea fisei de optiuni de catre candidatii care au sustinut probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau de limba materna
20-26 iulie 2016
Introducerea datelor in calculator, verificarea fiselor listate si corectarea eventualelor erori
27 iulie 2016
Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti si la Centrul National de Admitere
28 iulie 2016
Repartizarea computerizata a candidatilor din a doua etapa a admiterii
28 iulie 2016
Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial/in centrul special de inscriere a listelor cu absolventii proveniti din scolile respective/din alte judete, repartizati in a doua etapa si a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamantul liceal de stat
Afisarea de catre fiecare unitate de invatamant liceal de stat a listei candidatilor repartizati in acea unitate in a doua etapa
28 -29 iulie 2016
Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care au fost repartizati candidatii din etapa a doua
29 iulie 2016
Transmiterea, de catre unitatile de invatamantul liceal de stat, a situatiei locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in cele doua etape ale admiterii
1-4 august 2016
Rezolvarea de catre comisia judeteana de admitere a situatiilor speciale ivite dupa cele doua etape de repartizare computerizata, a repartizarii candidatilor care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen si a candidatilor care nu au participat la primele doua repartizari computerizate
A treia etapa de admitere in invatamantul liceal de stat, pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2016 – 2017

1 august 2016
Afisarea locului de desfasurare si a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
29 august 2016
Inscrierea candidatilor la liceele care organizeaza probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
DATA
LIMITA/PERIOADA
EVENIMENTUL
30-31 august 2016
Desfasurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
1-2 septembrie 2016
Repartizarea absolventilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizati in etapele anterioare, care nu s-au inscris in perioada prevazuta de metodologie sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapelor anterioare
5 septembrie 2016
Transmiterea catre Centrul National de Admitere a rezultatelor repartizarii
Admiterea candidatilor pentru invatamantul seral si pentru cel cu frecventa redusa

28 aprilie 2016
Anuntarea centrului special de inscriere pentru candidatii din seriile anterioare, care implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2016 – 2017
15 iulie 2016
Anuntarea calendarului admiterii la invatamant seral sau cu frecventa redusa pentru candidatii din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2016 – 2017
26-27 iulie 2016
Inscrierea la invatamantul seral sau cu frecventa redusa a candidatilor din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2016 – 2017
27-29 iulie 2016
Repartizarea candidatilor din seriile anterioare care au implinit varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2016 – 2017 pe locurile de la invatamantul seral si cu frecventa redusa

SUSTINEREA PROBELOR DE APTITUDINI / A PROBELOR DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR DE LIMBA MATERNA / MODERNA
Elevii care doresc sa sustina probele de aptitudini, sau probele de verificare a cunostintelor de limba materna / de limba moderna se inscriu direct la centrul unde se organizeaza proba respectiva, in baza anexei la fisa de inscriere eliberata de scoala de provenienta, in perioada 19 – 20 mai 2016.
Desfasurarea probelor va avea loc in perioada 25-28 mai 2016.

EXAMENUL DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR DE LIMBA MODERNA CONSTA IN DOUA PROBE:
a) Proba scrisa, pentru care se acorda 70 de puncte (din care 10 puncte din oficiu)
b) Proba orala, pentru care se acorda 30 de puncte .
Timp de lucru pentru redactarea lucrarii scrise : 60 de minute.
Nota minima de admitere este 6 (sase)
Rezultatele se afiseaza in data de 30 mai 2016, ora 17.00 .
Contestatii se admit numai pentru probele scrise si se depun la secretariatul centrului, in data de 30 mai 2016. Rezultatele finale, dupa contestatii, se afiseaza in ziua de 31 mai 2016, in fiecare centru. In aceeasi zi, la ora 16.00, se transmit Comisiei de Admitere a Municipiului Bucuresti, listele cu rezultatele finale, electronic si letric.

In data de 1-2 iunie 2016, candidatii isi ridica anexele fiselor de inscriere de la centrele unde au sustinut proba de verificare a cunostintelor de limba moderna.
Pe 7 iunie 2016, candidatii care au participat la aceste probe depun anexele fiselor de inscriere la unitatile gimnaziale absolvite. Aceste anexe (completate, semnate, stampilate), se vor atasa fisei de inscriere.

Precizare 1: Este considerat promovat candidatul care a obtinut :
- minimum nota 5 la examenul de verificare a cunostintelor de limba si literatura materna.
- minimum nota 6 la examenul de verificare a cunostintelor de limba moderna.

Precizare 2: Conform OMECS nr. 8052/31.08.2015, candidatii care au promovat, pe parcursul invatamantului gimnazial, examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine pot solicita recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala.

Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala se fac, la cerere, daca certificatul obtinut/diploma obtinuta valideaza un nivel de competenta lingvistica egal sau superior nivelului A2, corespunzator Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi.

Candidatii carora li se recunosc si li se echivaleaza rezultatele obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine, conform prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala.

Procedura ISMB nr. 8821/13.04.2016 privind „Organizarea si desfasurarea probei de verificare a cunostintelor de limba moderna din cadrul admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2016-2017” este afisata pe site-ul ISMB, http://ismb.edu.ro, la sectiunea Admitere.

Pentru a II-a etapa de admitere, candidatii care doresc sa sustina proba de lb. moderna / lb. materna se pot inscrie pe data de 20 iulie 2016 la urmatoarele centre:

IMPORTANT!

a. Candidatii care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba materna sau de limba moderna, indiferent daca au promovat sau nu aceste probe, completeaza optiuni la centrul de inscriere la care este arondata scoala gimnaziala pe care au absolvit-o, in perioada prevazuta de calendarul admiterii si participa la repartizarea computerizata.

b. Candidatii declarati admisi la aceste probe pot fi repartizati la orice unitate de invatamant liceal din municipiu care organizeaza clase bilingve pentru limba moderna respectiva/la clase cu predare in limba minoritatilor.
c. Atentie! Candidatii care nu au participat sau care au participat, dar nu au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba materna/moderna, nu bifeaza pe fisa de optiuni codul care corespunde claselor mentionate la punctul b.

PROBE DE VERIFICARE A APTITUDINILOR
Inscrierea pentru probele de aptitudini: 23-24 mai 2016
Desfasurarea probelor: 25-28 mai 2016

Candidatii declarati respinsi la probele de aptitudini sau care nu au fost admisi la liceele vocationale din lipsa de locuri, in data de 11 iulie 2016 ridica fisele de inscriere de la secretariatele liceelor la care au sustinut probe de aptitudini, le depun la scolile gimnaziale pe care le-au absolvit si in perioada prevazuta de calendarul admiterii, completeaza optiuni la scoala gimnaziala pe care au absolvit-o.
Acesti candidati participa la repartizarea computerizata.

PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA FISEI DE INSCRIERE
- Candidatii completeaza pe fisa de inscriere, in ordinea preferintelor, codurile optiunilor pentru profilurile, specializarile sau domeniile de pregatire dorite.
- Candidatii sunt avertizati ca pentru profilurile, specializarile sau domeniile de pregatire la care predarea se face intr-o limba a unei minoritati nationale, pot inscrie codul respectiv in fisa de optiuni numai daca au urmat cursurile gimnaziale in limba materna respectiva sau daca au sustinut si au promovat proba de verificare a cunostintelor de limba materna mentionata la Art. 10, alin. 8 din Metodologia de admitere. In caz contrar, optiunea va fi anulata in momentul repartizarii computerizate.

- Candidatii sunt avertizati ca, pentru specializarile la care predarea unei limbi moderne se face in regim bilingv, pot inscrie codul respectiv in fisa de optiuni numai daca au sustinut si daca au promovat proba de verificare a cunostintelor la limba moderna respectiva si au pe fisa nota obtinuta la aceasta proba, conform prevederilor Art. 11 din Metodologia de admitere. In caz contrar, optiunea respectiva va fi anulata in momentul repartizarii computerizate.
- Pe fisa de admitere a fiecarui candidat se pot afla note la cel mult doua limbi materne diferite la rubrica „nota obtinuta la limba si literatura materna la evaluarea nationala“ (una dintre ele fiind, eventual, limba materna din care a studiat disciplinele la gimnaziu).

Cu ocazia completarii optiunilor, parintii si candidatii verifica si corectitudinea celorlalte date inscrise in fisa de secretariatele scolilor si semnata de directorul scolii. Fiecare candidat isi poate copia in fisa-model din brosura, pentru uz propriu, lista de optiuni, in ordinea preferintelor exprimate.
- Completarea listei de optiuni se va face de catre candidat in prezenta parintelui/tutorelui legal instituit si a dirigintelui clasei. Acestia vor semna fisa de inscriere.
- Elevii si parintii vor fi avertizati sa completeze cu responsabilitate optiunile si numarul lor, sa verifice corespondenta codurilor inscrise in fisa cu optiunile exprimate, deoarece o optiune gresita poate conduce la o repartizare nedorita.
- Candidatii care nu au fost admisi la clasele la care se sustin probe de aptitudini, precum si cei care au sustinut proba de verificare a cunostintelor de limba materna sau de limba moderna, indiferent daca au promovat-o sau nu, ridica fisele de inscriere de la secretariatele liceelor la care au sustinut probe de aptitudini/probe de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna si, in perioada prevazuta de calendar, isi completeaza fisele de optiuni la unitatea de invatamant de provenienta. Acesti candidati participa la admiterea computerizata.

Transmiterea fiselor de inscriere de la scoli la centrele zonale de inscriere si introducerea datelor de pe fise in baza de date computerizata se va face, pe masura ce se completeaza fisele de inscriere, in perioada 8-12 iulie 2016, conform planificarii stabilite de Comisia de Admitere a Municipiului Bucuresti.

In perioada 9-13 iulie 2016, conform planificarii stabilite de comisia din scoala, parintii si elevii vor verifica, in prezenta dirigintilor, corectitudinea datelor din fisa listata de calculator pentru fiecare elev.
- In cazul existentei unei erori, parintii o semnaleaza comisiei de inscriere, prin intermediul profesorului diriginte.
- Comisia transmite informatia la centrul zonal de inscriere, care procedeaza la corectarea greselii in baza de date computerizata si la listarea fisei corectate din calculator.

- Fisa gresita se pastreaza in centrul zonal de inscriere, in dosarul cu documente al comisiei de inscriere, iar fisa corectata se inmaneaza directorului, care o transmite parintilor si candidatului, pentru a fi semnata.
Fisele corecte sau corectate, listate din calculator, sunt semnate de profesorul diriginte, de candidat si de parintele/tutorele acestuia, pentru a certifica faptul ca acestea sunt corecte si acceptate si raman in posesia parintelui/tutorelui candidatului. In cazul in care fisa initiala a fost corectata, un exemplar al fisei corectate, listate din calculator si semnate de diriginte, de candidat si de parintele/tutorele acestuia va ramane atasat fisei initiale.
De asemenea, in cadrul acestor sedinte de verificare, fiecare candidat va controla prezenta numelui sau pe lista cuprinzand candidatii din centrul respectiv, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere afisata la sediul unitatii de invatamant, conform Art. 33 din Metodologia de Admitere, precum si corectitudinea datelor personale, a mediilor/notelor.

Absolventii care doresc sa participe la admitere in alt judet, primesc, pana in data de 11 iulie 2016, de la unitatea de invatamant pe care au absolvit-o fisa de inscriere completata cu datele personale si, dupa caz, cu notele obtinute la Evaluarea Nationala din clasa a VIII-a, cu media de absolvire a claselor V-VIII si cu media de admitere. Pe aceste fise nu vor fi completate optiuni la scoala de provenienta, ci la centrul special de inscriere din judetul in care se doreste repartizarea.
Fisele acestor candidati sunt inmanate candidatilor/parintilor, care semneaza de primire in registrul scolii.
Candidatii care participa la admitere in alt judet se vor inscrie direct cu aceasta fisa in judetul in care doresc sa fie repartizati.
Corectarea fiselor elevilor inscrisi din alte judete se realizeaza in centrul in care s-a facut inscrierea acestor candidati, in perioada prevazuta in grafic, conform procedurilor amintite anterior.

REPARTIZAREA COMPUTERIZATA SI AFISAREA REZULTATELOR
- In perioada 16-17 iulie 2016, Centrul National de Admitere verifica bazele de date transmise de Comisia de Admitere a Municipiului Bucuresti si transmite acesteia eventualele nereguli semnalate, in scopul remedierii acestora.
- Corectarea erorilor se face pana la data de 18 iulie 2016 si se confirma la Centrul National modificarile.
- Pana la data de 19 iulie 2016 se efectueaza repartizarea computerizata a absolventilor de clasa a VIII-a care au participat la prima etapa de admitere, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si in functie de optiunile candidatilor, inscrise in fisa de optiuni. La repartizare se folosesc criteriile de departajare mentionate la Art. 5 din Metodologia de admitere.

Nu se iau in considerare:
a) optiunile pentru licee, cursuri de zi, ale candidatilor care nu satisfac conditiile precizate la Art. 3
b) optiunile pentru licee/clase cu predare in limbile minoritatilor nationale sau pentru clase bilingve, ale candidatilor care nu au urmat cursurile gimnaziale in limba materna respectiva sau care nu au promovat proba de verificare a cunostintelor de limba materna mentionata la Art.10
c) optiunile pentru clase bilingve ale candidatilor care nu au promovat proba de verificare a cunostintelor de limba moderna, prevazuta in metodologie.
- Pana pe data de 20 iulie 2016, Centrul de Admitere al Municipiului Bucuresti tipareste si afiseaza in fiecare unitate de invatamant gimnazial, precum si in centrul special de inscriere pentru absolventii proveniti din alte judete:
a) lista candidatilor din unitatea respectiva, admisi in licee, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, cu unitatea scolara la care au fost admisi;
b) situatia locurilor ramase libere la fiecare unitate de invatamant liceal din Municipiul Bucuresti, dupa incheierea primei etape de admitere.

La incheierea primei etape a repartizarii computerizate, Centrul de Admitere al Municipiului Bucuresti transmite fiecarei unitati de invatamant liceal de stat lista tuturor candidatilor admisi in acea unitate, pe filiere, profiluri, specializari, domenii ale pregatirii de baza, lista care este afisata la sediul unitatii respective, cel mai tarziu pana la data de 20 iulie 2016.

In perioada 21-29 iulie 2016, absolventii depun, la unitatile scolare la care au fost declarati admisi dosarele de inscriere, cuprinzand actele de studii in original.

La a doua etapa a repartizarii computerizate participa candidatii din seria curenta, indiferent de varsta, si cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2016 – 2017, si care se afla in una din situatiile: au participat si au ramas nerepartizati dupa prima etapa sau nu au participat, din diferite motive, la prima etapa de admitere.

Candidatii care nu au participat la prima etapa de repartizare completeaza fisa de optiuni, in perioada 20-25 iulie 2016. In aceeasi perioada, completeaza o noua fisa de optiuni candidatii care au participat la prima etapa, dar au ramas nerepartizati. Completarea optiunilor de catre candidatii care participa la a doua etapa de admitere se face la scolile gimnaziale de provenienta sau la centrul special de inscriere pentru candidatii din alte judete.

In situatia in care au ramas locuri neocupate la clasele pentru care se sustin probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna, inscrierea candidatilor pentru aceste probe se face in 20 iulie 2016, iar sustinerea probelor se face in perioada 21-22 iulie 2016. Afisarea rezultatelor finale se face in 23 iulie 2016. Candidatii respinsi la probele de aptitudini si candidatii care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna completeaza optiunile in data de 25 iulie 2016 si participa la repartizarea computerizata.

Introducerea noilor baze de date in calculator, verificarea fiselor cu optiuni listate din calculator, precum si corectarea eventualelor erori se fac in perioada 20-26 iulie 2016.
In data de 27 iulie 2016, noile baze de date se transmit la Centrul de Admitere al Municipiului Bucuresti, iar acesta le transmite catre Centrul National de Admitere, in aceeasi zi.
Pana la data de 28 iulie 2016 se realizeaza a II-a etapa de repartizare computerizata.
Pana la data de 28 iulie 2016, Centrul de Admitere al Municipiului Bucuresti afiseaza in fiecare unitate de invatamant gimnaziala, precum si in centrul special de inscriere pentru absolventii proveniti din alte judete:

a) lista candidatilor din unitatea respectiva, admisi in licee, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, cu unitatea scolara la care au fost admisi;
b) situatia locurilor ramase libere la fiecare unitate de invatamant liceal de stat din Municipiul Bucuresti, dupa incheierea celei de a doua etape de admitere.

Pana la data de 28 iulie 2016, fiecare unitate de invatamant liceal de stat afiseaza lista candidatilor admisi in acea unitate scolara.

In perioada 28-29 iulie 2016, absolventii depun, la unitatile scolare la care au fost declarati admisi, dosarele de inscriere, cuprinzand actele de studii in original.
Inscrierea la licee a candidatilor declarati admisi in urma repartizarii computerizate se efectueaza pe baza urmatoarelor acte:
a) cererea de inscriere;
b) cartea de identitate (daca este cazul) si certificatul de nastere, in copie legalizata;
c) adeverinta cu notele si media generala obtinute la Evaluarea Nationala clasa a VIII-a
d) foaia matricola pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale);
e) fisa medicala.

Candidatii care, in perioada 28-29 iulie 2016, nu isi depun dosarele de inscriere, sunt considerati retrasi, iar locurile corespunzatoare sunt declarate neocupate si vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de catre Comisia de Admitere a Municipiului Bucuresti. Acesti candidati vor fi repartizati de comisia mai sus amintita pe locurile ramase libere, dupa rezolvarea cazurilor speciale.

Pana pe data de 29 iulie 2016, unitatile de invatamant liceal transmit Comisiei de Admitere a Municipiului Bucuresti, situatia locurilor ramase libere in urma neinscrierii unor candidati repartizati in sesiunea de admitere.

In perioada 1-4 august 2016, Comisia de Admitere a Municipiului Bucuresti rezolva situatiile speciale aparute dupa repartizarea computerizata: situatii medicale speciale, schimburi de elevi, redistribuirea candidatilor gemeni, distribuire sau redistribuire pe locuri ramase libere, pentru apropiere de domiciliu, corectarea unor erori de transcriere gresita in baza de date computerizata a optiunilor exprimate de elevi etc.

Nu se va depasi numarul maxim de 30 de elevi la clasa si se va respecta, in toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere. Deciziile se iau in plenul Comisiei de Admitere a Municipiului Bucuresti dupa inventarierea tuturor cazurilor existente la nivelul municipiului Bucuresti.

In perioada 1-4 august 2016, dupa rezolvarea situatiilor speciale, Comisia de Admitere a Municipiului Bucuresti repartizeaza pe locurile ramase libere absolventii invatamantului gimnazial care au fost repartizati, dar nu si-au depus dosarele de inscriere in perioada prevazuta de prezenta metodologie si pe cei care, din diferite motive, nu au participat la repartizarile computerizate.

De asemenea, tot in perioada 1-4 august 2016, Comisia de Admitere a Municipiului Bucuresti va analiza si cazurile speciale ale absolventilor invatamantului gimnazial care au studiat in strainatate si, din aceasta cauza, nu au participat la Evaluarea Nationala de la sfarsitul clasei a VIII-a.
Pentru acesti absolventi, la media generala de absolvire a gimnaziului se iau in calcul doar rezultatele obtinute in anii de studiu parcursi in Romania.

Criteriile de inscriere in clasa a IX-a a acestor absolventi sunt stabilite de Comisia de Admitere a Municipiului Bucuresti si vor fi facute publice pana la data de 26 iulie 2016.

In situatia in care exista absolventi ai clasei a VIII-a care nu s-au inscris la unitatile la care au fost repartizati sau nu au participat la cele doua etape de admitere si care, din diferite motive, se adreseaza Comisiei de Admitere a Municipiului Bucuresti in perioada 1-4 august 2016 si solicita ulterior un loc in clasa a IX-a, comisia de admitere repartizeaza candidatii, pe locurile ramase libere la liceu.
Pentru etapa a treia de admitere, depunerea cererilor se face la Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes“, din Calea Plevnei nr. 38-40, sector 1, Bucuresti, telefon 021/ 3149311, astfel, 1 septembrie 2016 intre orele 9.00-16.00 si 2 septembrie 2016 intre orele 9.00-12.00, iar repartizarea candidatilor se face in data de 2 septembrie 2016, tinand cont de criteriile prevazute in Metodologia de admitere, in baza hotararilor Comisiei de Admitere a Municipiului Bucuresti.

Elevii care au ramas cu situatia neincheiata la sfarsitul anului scolar 2015-2016, isi vor incheia situatia in luna august 2016 si vor fi repartizati in clasa a IX-a de Comisia de Admitere a Municipiului Bucuresti in perioada 1-2 septembrie 2016.

In situatia in care exista candidati carora nu li se poate calcula media de admitere intrucat nu au participat la Evaluarea Nationala sau la examenele prevazute la art. 4 din Metodologia de Admitere, acestia vor fi repartizati de inspectoratele scolare, in perioada 1-2 septembrie 2016, dupa repartizarea celorlalti candidati.