Privește:  / Scoala / Stiri / Proiectul de lege e-learning

Proiectul de lege e-learning

Să alegi ce să înveți la școală și ce să înveți de pe internet.

Să înveți doar lucruri utile sau te interesează.

Să-ți poți alege profesorii și manualele.

Să știi ce faci după liceu: la ce facultatea sau unde să lucrezi.

Să participi la proiecte în timpul liceului.

 

Astăzi aceste oportunități sunt posibile dar și necesare!

Școala de azi, (creată în sec. XIX) nu mai corespunde sec. XXI.

Ea împiedică formarea de oameni capabili, independenți și responsabili.

 

Fă primul pas spre libertate – cunoașterea:

 • Informează-te despre proiectul de lege e-learning
 • Informează-i pe colegii din țară și diaspora despre:

Proiectul de lege e-learning

(scrie „da” la adresa liceanul@outlook.com pentru a primi documentul)

Învățământul electronic (e-learning)

Elevul trebuie să poată alege:

ce cursuri urmează la zi și ce cursuri pe internet

Pentru cursurile e-learning elevul poate alege:

 • Disciplinele din afara trunchiului comun:
 • Profesorul care îl instruiește (meditație on-line)
 • Manualele după care învață

 

 

Legea de organizare și funcționare a învățământului liceal electronic

(propunere)

Capitolul 1. Dispoziții generale

Obiectul legii

Art. 1. Prezenta lege se referă la învățământul liceal organizat și administrat electronic (e-learning) sub îndrumarea și controlul Ministerului Învățământului.

Aplicarea

Art. 2. Învățământul electronic se aplică participanților la e-learning: elevi, profesori, autori de aplicații de instruire și evaluare, autori de suport didactic, ofertanți și sponsori.

Art. 3. Poate fi elev e-learning orice persoană care se înscrie în sistemul e-learning, în condițiile prezentei legi.

Art. 4. Poate fi profesor/instructor e-learning în specialitatea sa, orice profesor autorizat să predea sau să instruiască, în condițiile prezentei legi.

Art. 5. Autorii de aplicații de instruire/evaluare sunt persoane fizice sau juridice care pun la dispoziția platformei e-learning aplicații de instruire/evaluare, în condițiile prezentei legi.

Art. 6. Autorii de suport didactic sunt persoane fizice sau juridice care pun la dispoziția platformei e-learning, suportul didactic necesar însușirii unui modul de instruire (referitor la materia predată la o disciplină, pe durata unui an școlar) în condițiile prezentei legi.

Art. 7. (1) Este ofertant orice persoană juridică care oferă elevilor sau absolvenților, anumite oportunități suplimentare de instruire (cursuri sau proiecte) iar după absolvirea liceului:

 • locuri de muncă la unitatea ofertantului,
 • admiterea în facultate fără examen.

(2) Oferta poate fi condiționată de promovarea anumitor module, de realizarea unor proiecte și/sau de efectuarea unor stagii de practică specificate.

Art. 8. (1) Poate fi sponsor orice persoană fizică sau juridică care dorește să sprijine material sau financiar sistemul e-learning.

(2) Sponsorii pot fi și ofertanți și pot condiționa oferta de anumite performanțe ale elevilor sau profesorilor.

Organizarea e-learning

Art. 9. (1) Învățământul liceal electronic este un sistem organizat pe trei nivele la:

 • Ministerul Învățământului
 • Inspectoratele școlare județene, inspectoratul școlar al capitalei și serviciul diaspora
 • Profesori și elevi

(2) Administrarea sistemului (learning management system – LMS) este asigurată de către departamentul e-learning al Ministerului Învățământului (care va fi înființat în acest scop) și care creează și controlează platforma e-learning (Virtual learning environment) a ministerului precum și platformele e-learning ale inspectoratelor școlare județene și serviciul diaspora.

(3) Platformele e-learning sunt aplicații bazate pe Web și au caracter public și transparent.

(4) Elevii și profesori e-learning pot fi numai cei care au acces la un computer personal și la un sistem de operare compatibil cu aplicațiile, pe toată durata studiului, având în vedere că accesul la sistemul e-learning este personalizat pe calculatoarele implicate în sistem.

Capitolul 2. Atribuțiile Ministerului Învățământului

Atribuții științifice

Art. 10. (1) Formează comisii de specialitate care verifică și avizează:

 • conținutul științific al variantelor propuse
 • formatul suportului didactic pentru disciplinele e-learning
 • disciplinele și modulele propuse de agenți economici și de instituțiile ofertante
 • necesitatea socială, economică sau morală de includere a lor în sistem

(2) Cere acceptul instituțiilor bisericești pentru suportul didactic din învățământul religios

(3) Implementează suportul didactic al disciplinelor avizate, pe platforma e-learning a ministerului și pe platformele inspectoratelor școlare județene.

Atribuții organizatorice ale Ministerul Învățământului

Art. 11.  În domeniul e-learning, Ministerul Învățământului are ca atribuții:

(1)   Definește și actualizează, profilurile de licee e-learning, stabilește disciplinele trunchiului comun și disciplinele opționale pentru fiecare profil de liceu.

(2)   Elaborează și face publice criteriile de avizare pentru:

 1. programa analitică a modulelor specifice fiecărui profil de liceu e-learning,
 2. suportul didactic al fiecărei discipline,
 3. aplicațiile de instruire și evaluare a cunoștințelor.

Art. 12. Prin departamentul e-learning al Ministerului:

(1)   Elaborează și face publice regulamentele referitoare la:

 1. funcționarea comisiilor de avizare a suportul didactic e-learning,
 2. funcționarea comisiilor de avizare a aplicațiilor de instruire și evaluare,
 3. modul de desfășurare a testelor electronice de evaluare pentru profesori și elevi.

(2)   Verifică și avizează conținutul și suportul didactic pentru fiecare variantă de instruire iar variantelor din curriculum opțional le atribuie o pondere după gradul de dificultate.

(3)   Verifică și avizează aplicațiile de instruire și evaluare a cunoștințelor.

(4)   Verifică și avizează coerența modulelor anuale pentru disciplinele multianuale.

(5)   Monitorizează sesiunile de susținere a testelor de evaluare.

(6)   Organizează sesiuni de evaluare a elevilor participanți la învățământul e-learning din diaspora, împreună cu consulatele și/sau concursul autorităților locale din țările respective.

(7)   Publică și gestionează lista ofertanților și condițiile ofertelor pentru absolvenții de liceu și coordonează proiectele propuse, la nivel regional.

(8)   Gestionează și publică lista sponsorilor și a condițiilor în care aceștia sponsorizează.

(9)   Analizează sesizările și contestațiile referitoare la funcționarea sistemului e-learning și le soluționează în termenul prevăzut de lege.

Art. 13. Prin inspectoratele școlare județene și serviciul diaspora:

(1)   Organizează consultațiile on-line pentru elevii cu domiciliul în județul respectiv, înscriși la învățământul e-learning.

(2)   Organizează după necesități, sesiuni de evaluare a elevilor și a profesorilor care solicită dreptul de a acorda asistență e-learning.

(3)   Gestionează și publică și transmite platformei e-learning a ministerului: lista elevilor și a profesorilor promovați.

(4)   Trimite școlilor lista elevilor promovați e-learning, pe discipline, pentru a fi consemnată în situația școlară precum și în vederea scutirii de prezență la cursuri.

(5)   Ține evidența parcursului curricular a elevilor și stabilește competențele cu care este acreditat absolventul liceului.

(6)   Controlează și sprijină desfășurarea activităților prevăzute în programă, în afara platformei e-learning: sport, practică, excursii, cercuri, formații artistice, forumuri, etc.

(7)   Coordonează derularea proiectelor propuse, la nivel județean.

Capitolul 3. Elevii e-learning

Art. 14.  Elevii înscriși într-un liceu pot studia oricare modul din curriculum la alegere: fie în cadrul învățământului liceal la zi, fie prin înscrierea pe platforma e-learning, alegând dintre variantele de instruire ale modulului și dintre profesorii autorizați să predea varianta respectivă.

Art. 15. (1) Pentru înscrierea la e-learning se va executa aplicația Cerere e-learning.

(2) După completarea formularului afișat de aplicație, cu datele personale și opțiunile elevului, aplicația Cerere e-learning produce un fișier conținând și identificarea calculatorului pe care se va executa aplicația de instruire și evaluare e-learning.

(3) Fișierul produs de Cerere e-learning va fi trimis către Platforma e-learning a inspectoratului școlar de care aparține elevul.

Art. 16. (1) Înscrierea la un modul e-learning trebuie făcută pe parcursul anului școlar cu minimum două luni înaintea de evaluare.

(2)   Elevul se poate înscrie la orice modul și variantă e-learning indiferent de profilul liceului de care aparține, dacă a promovat modulele precedente care îl condiționează.

(3)   Este permisă înscrierea la module e-learning din anii precedenți în condițiile aliniatului (2)

(4) La înscriere se precizează varianta de instruire și profesorul preferat, dintre cei autorizați.

(5) Înscrierea este acceptată după acceptul profesorului.

(6) Schimbarea opțiunii pentru o varianta de instruire din cadrul unui modul este posibilă cu o lună înaintea susținerii testului de evaluare și va urma aceeași procedură.

(7) Se pot înscrie și alte persoane fizice, după achitarea taxei de participare.

(8) Elevii admiși pot descărca fișiere necesare instruirii de pe Platforma școlară e-learning.

Art. 17.  (1) Promovarea unui modul e-learning are loc prin promovarea testelor de evaluare asociate modulului și, dacă este prevăzut în programă, de susținerea unei lucrări scrise.

(2) Promovarea unui modul e-learning este echivalentă promovării disciplinei din anul respectiv, în cadrul învățământului la zi.

Art. 18. (1) Elevii înscriși în învățământul liceal la zi sunt scutiți de frecvență la disciplinele pe care le urmează e-learning, dar pot frecventa aceste cursuri.

(2) Elevul înscris la un modul e-learning beneficiază de asistența profesorului:

 • prin participarea la cursurile la zi, la școala la care este înscris,
 • prin internet: e-mail, Skype, forum și alte forme convenite în comun de elevi și profesori,
 • prin ore de meditații la sediul școlii la care este înscris, dacă este posibil.

(3) Prin absolvirea e-learning a unui modul, absențele nemotivate corespunzătoare sunt anulate.

Art. 19. (1) Un elev de liceu promovează anul școlar dacă:

 • a promovat toate disciplinele din trunchiul comun, pentru unul dintre profilurile de liceu,
 • a promovat disciplinele opționale, obținând numărul minim de credite

(2) Absolvenții de liceu e-learning se pot prezenta la Examenul de Bacalaureat, pe care îl vor susține în aceleași condiții a și elevii care au urmat integral învățământul la zi.

(3) Elevii care urmează integral învățământul e-learning, primesc diplome de studii emise:

 • de către inspectoratele județene, pentru elevii domiciliați pe teritoriul țării
 • de către Ministerul Învățământului, serviciul diaspora, pentru elevii din diaspora.

(4)   Pentru promovarea anumitor variante module sau serii de module, se pot elibera , separat, certificate de competență în domeniul respectiv.

Art. 20. (1) Dacă în învățământul la zi sunt prevăzute, separat de cursurile teoretice, ore de practică, laborator, etc. acestea trebuie efectuate de către elev în cadrul școlii de care aparține.

(2) Dacă elevul lucreează în domeniu asimilat profilului de liceu pe care îl urmează, sau participă la un proiect din același domeniu, el este scutit de efectuarea orelor de practică.

(3) Dacă orele de practică nu pot fi efectuate, fie ele pot fi înlocuite prin filme, sau alte activități asimilate, fie cursul nu va putea fi urmat e-learning, fie se acordă scutire de astfel de ore, la decizia comisiei de avizare a variantei.

Art. 21. Elevii e-learning înscriși la zi sunt scutiți de efectuarea numărului săptămânal de ore de sport dacă probează efectuarea unui număr echivalent de ore în cadrul unui club sportiv recunoscut oficial, sau pe bază de certificat medical.

Art. 22. Un elev nu poate promova consecutiv mai mult de doi ani, fără o vacanță de trei luni.

Capitolul 4. Profesorii e-learning

Art. 23. (1) Profesorul e-learning poate instrui (asista) elevii care studiază o variantă de modul numai dacă au promovat, testul de evaluare asociat modulului/variantei respective.

(2) Pot participa la testul de evaluare pentru un modul:

 1. orice profesor, inclusiv pensionar care are dreptul să-l predea în învățământul liceal,
 2. specialiști, angajați ai ofertanților, pentru modulele propuse și acceptate în sistem,
 3. orice absolvent de studii superioare care are dreptul să susțină un examen de titularizare sau definitivat pentru disciplina respectivă.

Art. 24. (1) Profesorul e-learning poate preda, oricâte variante de module de instruire dorește, referitoare la disciplina pe care este autorizat să o predea.

(2) Profesorul e-learning:

 • poate accepta câți elevi dorește, în limita normei de predare e-learning,
 • poate participa la proiectele ofertanților în termenii pe care aceștia le propun,
 • poate condiționa acceptarea unui elev de performanțele acestuia sau de alte criterii,
 • profesorul poate renunța la elevul pe care l-a acceptat, doar dacă există alt profesor care îl acceptă, sau dacă există motive întemeiate.

Capitolul 5. Aplicațiile de instruire/evaluare

Art. 25. O aplicație de instruire și evaluare a cunoștințelor este un program de calculator interactiv (training program), care performează:

 • fixarea cunoștințelor,
 • evaluarea performanței.

pe bază de fișiere test și fișiere help, compatibile aplicației.

Art. 26. (1) O aplicație de instruire și evaluare este însoțită de documentația necesară: specificații de realizare, specificații de implementare, specificații de utilizare, normele de redactare a testelor și a fișierelor help asociate programului, astfel încât aceasta să poată fi verificată și utilizată cu ușurință.

(2) Aplicația trebuie să ofere utilizatorului și sistemului e-learning informații necesare cunoașterii stadiului instruirii (nr. teste/lecție, % teste parcurse, media obținută la fiecare lecție și pe total materie parcursă) precum și facilități de însușire graduală a materiei.

(3) Aplicația trebuie să ofere utilizatorului facilități de învățare (help) arătând contextul în care este corectă bifarea unui item sau răspunsul, în ansamblul său.

(4) Aplicația trebuie să ofere utilizatorului facilități multimedia (cel puțin text și grafică) necesare instruirii moderne și eficiente.

Capitolul 6. Suportul didactic

Art. 27. Un modul de instruire poate avea mai multe variante de instruire, fiecare variantă cu suportul didactic propriu și autori identificabili.

Art. 28. Un modul de instruire are cel puțin un suport didactic constând în:

 • manual electronic multimedia,
 • fișierele de testare,
 • fișierele help

precum și alte materiale didactice și documentare auxiliare etc. opționale

Art. 29. (1) Suportul didactic pentru fiecare variantă trebuie să conțină un fișier cu principalele caracteristici cum ar fi: autorul suportului, modulele și variantele de instruire necesare a fi parcurse anterior, expectanțele, structura manualului, lista cuvintelor cheie, formatul fișierelor componente, lista materialelor documentare anexate, numărul de teste, aplicația de instruire și evaluare compatibilă cu formatele fișierelor modulului, alte informații utile alegerii unei variante de către elevi.

(2) Fiecare variantă de instruire trebuie să aibă cel puțin un profesor care asigură instruirea.

Art. 30. (1) Verificarea și avizarea suportului didactic pentru o variantă de instruire se efectuează de către o comisie din cadrul departamentului e-learning alcătuită din cadre didactice care au performat testele de evaluare aferente variantei respective, obținând un calificativ în intervalul 9-10.

(2) Respingerea unui suport didactic se face argumentat pe baze științifice și/sau pe baza prezentei legi.

(3) Unitățile de învățământ superior acreditate sunt scutite de verificarea și avizarea suportului didactic pe care îl propun, pentru variantele opționale sau aprofundate propuse în cadrul ofertei de studii postliceale.

(4) Pentru disciplinele specifice unei profesii, pentru care comisia de avizare nu are specialiști, se va cere concursul universităților care pregătesc astfel de cadre.

(5) Arbitrarea divergențelor dintre autori și comisie revine forurilor universitare sau academice competente.

Art. 31. (1) Suportul didactic trebuie să conțină expunerea materiei într-o formă accesibilă, utilizând noțiuni clar definite anterior și raționamente bine formulate, astfel încât să poată fi înțeleasă și fără alte explicații.

(2) Manualele electronice pot fi multimedia, interactive, editate în hipertext, completate cu filme documentare etc.

(3) Redactarea suportului didactic trebuie să corespundă normelor stabilite de comisiile de avizare din minister.

Art. 32. (1) Fișierele test conțin teste necesare fixări și evaluării cunoștințelor. Testele trebuie să asigure și să probeze înțelegerea și însușirea cunoștințelor prezentate.

(2) Testele nu pot conține cunoștințe neexplicate în manualul asociat, întrebări formulate ambiguu sau răspunsuri controversate. Testele trebuie să fie accesibile atât în regim de fixare a cunoștințelor cât și în regim de evaluare. Testele pot conține informații suplimentare: texte, figuri sau orice alte mijloace, necesare formulării clare și corecte a problemei.

(3) Fișierele help conțin cunoștințe necesare situării în contextul corect a fiecărei variante de răspuns din cadrul unui test. Ele sunt accesate numai la fixarea cunoștințelor, cu scopul de a ajuta la corecta înțelegere a materiei și de a elimina confuziile posibile.

Capitolul 7. Platformele e-learning

Art. 33. (1) E-learning este un sistem administrat de platforme Web aparținând:

 • Ministerului Educației,
 • Inspectoratului școlar al capitalei și ale serviciului diaspora
 • Inspectoratelor școlare județene

(2) Scopul acestor platforme este:

 • administrarea și livrarea bazei de cunoștințe e-learning și a tehnologiei educaționale,
 • managementul procesului instructiv-educativ: participanți, activități și rezultate.

Art. 34. Platforma e-learning conține următoarele secțiuni:

 1. Baza de cunoștințe e-learning, care livrează:
 • suportul didactic ce poate fi descărcat de pe internet de către profesori și elevi,
 • aplicațiile de instruire și evaluare a cunoștințelor cu documentația aferentă,
 • biblioteci cu materialul didactic digitizat, achiziționat până în prezent de către minister.
 1. Baza de date e-learning a ministerului, conținând informații referitoare la participanții la sistemul e-learning și la desfășurarea procesului de învățământ.

Capitolul 8. Ofertanții e-learning

Art. 35. Ofertant către elevii participanți la sistemul e-learning pot fi:

 • orice unitate de învățământ superior, care oferă locuri de studii absolvenților de liceu,
 • orice unitate economică sau instituție etc. care se obligă să angajeze absolvenții,
 • orice unitate de învățământ superior, unitate economică, administrativă sau ONG care oferă proiecte spre a fi executate de către participanții la e-learning: profesori și elevi.

Art. 36. Condițiile și natura ofertelor sunt publicate în secțiunea oferte a platformei e-learning:

 • numărul de locuri oferite și localizarea lor,
 • data la care se face admiterea/angajarea,
 • condițiile de valabilitate a ofertei: modulele de instruire ce trebuie promovate, etc.
 • condițiile de muncă, remunerație, etc. oferite, pe care se angajează să le respecte,
 • stagii de practică.
 • pentru proiecte: obiectul, condițiile și parametrii de performanță a produsului final.

Art. 37. Platforma e-learning publică situația elevilor care concurează pentru fiecare ofertă:

 • numărul celor care doresc să performeze condițiile de valabilitate a ofertei,
 • topul șanselor de admitere/angajare pentru cei care au performat condițiile puse.

Capitolul 9. Sponsorii e-learning

Art. 38. (1) Sponsorii precizează obiectul și condițiile sponsorizării.

(2) Sponsorul poate menționa domeniul său de activitate și amploarea afacerii, dar nu este permis ca acesta să insereze materiale publicitare de natură să împiedice desfășurarea normală a procesului de informare sau de operare în sistemul e-learning.

Art. 39. Sumele încasate din sponsorizări trebuie să contribuie la reducerea cheltuielilor de întreține a Platformei e-learning și nu pot fi cheltuite în alte scopuri.

Art. 40. Ofertanții e-learning care propun module alternative sau variante de instruire aprofundate vor finanța și crearea și introducerea lor în sistem.

Capitolul 10. Costurile învățământului e-learning

Art. 41.  (1) Principiul e-learning acceptat pe plan mondial este: informația este gratuită, instruirea se plătește.

(2) Autorii de suport didactic, prin participarea la sistemul e-learning, oferă implicit accesul în citire gratuit la manuale e-learning, ei fiind remunerați în funcție de numărul de elevi care au absolvit modulul asociat manualului.

(3) În principiu costurile sunt mai mici față de învățământul clasic.

Art. 42. Ministerul Educației finanțează cheltuielile legate de:

 • de întreținerea Platformei Şcolare e-learning,
 • depozitarea suportul didactic e-learning și a programelor de fixare-evaluare a testelor precum și materialul didactic informatic achiziționat până în prezent de către minister.
 • organizarea sesiunilor de examinare
 • evidența traseului de studii și a rezultatelor e-learning
 • Cheltuielile suplimentare cu exploatarea și întreținerea echipamente de calcul din școlile în care elevii participanți la e-learning își manifestă dorința de a le utiliza.

Acestea cheltuieli provin din fondurile alocate învățământului prin Bugetul de Stat.

Art. 43. Baza de calcul pentru costul instruirii e-learning se calculează anual, în limita costurilor actuale ale învățământului liceal la zi:

 1. Costul actual al promovării unui modul de către un elev din învățământul liceal:

costul promovării unui modul=

total cheltuieli alocate învățământului liceal/ nr.total de elevi×numărul de module predate

 

 1. Costul mediu al  instruirii pentru o oră pentru un profesor din învățământul la zi:

costul instruirii unui elev/oră=

salariul mediu săptămânal al unui profesor/nr.elevi mediu pe clasă×18 ore predate

În funcție de acestea se vor calcula prețul implicit al remunerării autorilor de aplicații de instruire/evaluare și al autorilor de suport didactic.

Art. 44. Pentru elevii care au dreptul la învățământ gratuit: costul instruirii este suportat de la Bugetul Statului din fondurile alocate învățământului, pe baza calculației din Art.43 .

Art. 45. (1) Autorii care intră în sistemul e-learning al ministerului, acceptă în mod implicit,  pentru utilizarea produselor lor, de către elevii din învățământul gratuit, costurile rezultate din calculele făcute conform Art.43.

(3) Autorii pot pretinde alte prețuri, dar acestea vor fi achitate, la promovarea modulului lor, doar de către elevii e-learning care nu au drept la învățământ gratuit.

Art. 46. (1) Variantele de instruire propuse de autori sunt verificate și avizate de către Ministerul Învățământului pe cheltuiala autorului sau a sponsorului.

(2) Verificarea avizarea și implementarea modulelor prevăzute în programă, pentru care nu există nici o variantă se face gratuit, prin concurs, organizat în 30 de zile de la data primei propuneri de variantă. În acest caz doar varianta câștigătoare va fi implementată gratuit.

Art. 47. (1) La întreținerea sistemului e-learning vor contribui cu o sumă fixă:

 1. Ofertantul – agent economic, proporțional cu numărul de locuri oferite.
 2. Autorii de suport didactic și aplicații care fixează prețuri proprii pentru utilizarea produselor lor – proporțional cu numărul de utilizatori plătitori ai prețului suplimentar.

(2) Taxa de participare la e-learning nu urmărește crearea de venituri suplimentare pentru sistem ci doar acoperirea cheltuielilor ocazionate de întreținerea sistemului.

Art. 48. Programele de instruire-evaluare precum și variantele de instruire oferite gratuit sunt scutite de plata verificării, avizării și implementări pe platforma e-learning.

Art. 49. Autorii de module de instruire și de programe de instruire-evaluare trebuie să dispună de un cont în bancă, prin care se fac plățile.

Art. 50. (1) Persoanele care participă contra cost la învățământul e-learning se pot înscrie:

 • Pentru unul sau mai multe module distincte
 • Pentru modulele aferente unui an de studii

(2) Cheltuielile cerute participanților la e-learning care un au dreptul la învățământ gratuit sunt stabilite pe baza calculației prețului rezultat din modulele alese și nu urmăresc obținerea de venituri suplimentare în favoarea Ministerului.

Dispoziții tranzitorii și finale

Implementarea învățământului electronic de face „din mers”, în sensul că disciplinele ce fac obiectul e-learning pot fi implementate pe măsură ce suportul didactic și aplicația de instruire sunt operaționale pe platforma e-learning.

Liceele care au elevi doritori să urmeze module e-learning și care nu au posibilitatea să-și achiziționeze un calculator personal, sunt obligate să pună la dispoziția acestora, tehnica de calcul disponibilă, în timpul în care aceasta nu este utilizată în învățământul la zi.

 

Terminologia utilizată

Învățământul liceal e-learning are structura modulară definită prin următorii termeni:

O disciplină de studiu este alcătuită din unul sau mai multe module de instruire, cronologic consecutive pe durata mai multor ani de studii.

Opțional în funcție de specificul anumitor discipline, modul de instruire poate conține:

 • materiale documentare suplimentare multimedia,
 • caiete de sarcini pentru practică,
 • caiete de lucrări de laborator,
 • culegeri de probleme și de rezolvarea lor.

Promovarea unui modul înseamnă promovarea testelor aplicației de instruire/evaluare, eventual a probelor scrise și/sau a probelor scrise sau practice prevăzute de programă.

Promovarea unui an școlar. Dacă un elev a promovat e-learning toate modulele echivalente disciplinelor prevăzute în programa unui an școlar, se consideră că a promovat anul școlar la profilul de liceu respectiv; un elev poate absolvi mai multe profile de liceu, simultan, în funcție de testele absolvite.

Dacă un elev a promovat e-learning toate disciplinele echivalente anilor de studii, este  absolvent de liceu și se poate prezenta la Examenul de Bacalaureat în prima sesiune conform profilului (profilelor) definit(e) de variantele absolvite.

Profilurile de liceu pot fi diversificate în e-learning prin:

 1. includerea unor variante aprofundate a disciplinelor din trunchiului comun
 2. includerea unor noi discipline, la propunerea ofertanților

Fiecare disciplină din afara trunchiului comun are asociată o pondere (credit).

Aplicațiile de instruire / evaluare (training)

Aplicațiile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. Să fie aplicabile atât la fixarea cât și de evaluarea cunoștințelor.
 2. Să aibă o interfață prietenoasă și să fie autoexplicative.
 3. La fixarea cunoștințelor programele trebuie îndepliniească următoarele condiții:
 • să prezinte facilități de însușire treptată a materiei: listare secvențială sau aleatorie a testelor, listarea testelor în funcție de gradul lor de dificultate, listarea help-ului după un număr opțional de erori, etc.
 • să permită cunoașterea gradului de însușire a disciplinei, pe lecții și pe total, în fiecare moment al instruirii,
 • explice pentru fiecare item contextul în care acesta este valabil (help)
 1. La evaluarea cunoștințelor, programele trebuie să îndepliniească următoarele condiții:
 • să selecteze în momentul evaluării, aleator, teste din întreaga materie,
 • testele să prezinte relevanță și în afara contextului secvențial.
 • să producă un fișier care să conțină: datele de identificare a participantului, nota obținută, data și durata susținerii testului și locul în care a avut loc testarea.

În ambele situații (fixare și evaluare) programul trebuie să ajute le înțelegerea materiei și să facă imposibilă învățarea mecanică a testelor, folosind procedee cum ar fi:

 • afișarea aleatorie a itemilor în cadrul uni test,
 • decelarea confuziilor posibile,
 • afișarea aleatorie a testelor în cadrul unei lecții sau pe întreaga disciplină etc.
 1. Să fie compatibile cu cele mai răspândite sisteme de operare.

 

Bibliografie

Virtual learning environment From Wikipedia, the free encyclopedia

 

 

VREI:

Să poți alege profesorii care te instruiesc?

Să poți alege manualele după care înveți?

Să alegi ce să înveți la școală și ce să înveți de pe internet ?

Să înveți doar lucruri care-ți folosesc sau te interesează ?

Să te poți asigura că ai un loc de muncă la terminarea liceului?

Să, concurezi pentru un loc la facultatea preferată încă din timpul liceului?

Să poți intra în competiție pentru o sponsorizare, în timpul liceului ?

Să-ți decizi sau să ți schimbi orientarea profesională, încă din liceu?

Să participi la elaborarea  unor proiecte în timpul liceului?

 

Faceți primul pas spre libertate – cunoașterea:

 • Informează-te despre proiectul de lege e-learning
 • Informează-i pe colegii din țară și diaspora despre:

 

Proiectul de lege e-learning

(scrieți „da” la adresa liceanul@outlook.com pentru a primi documentul)

Elevi ! este datoria voastră:

 • să intrați în viață cu demnitate
 • să vă pregătiți la nivel țărilor avansate
 • să vă formați prin competiție reală.

Sistemul actual, rămas din secolul trecut, are urmări catastrofale:

 • 70% dintre elevi sunt nefericiți,
 • profesorii sunt nemulțumiți,
 • elevii chiulesc sau se chinuie în bănci patru ani, cu gândul aiurea, pentru  o diplomă problematică (peste 50% nu trec Bacul),
 • la terminare constați că știi mai multe de pe Facebook decât din școală
 • nu ajută cu nimic elevii din diaspora