Privește:  / Scoala / Stiri / ADMITERE FACULTATE 2016: METODOLOGIA DE ORGANIZARE A EXAMENELOR A FOST PUBLICATA PE SITE-UL MINISTERULUI EDUCATIEI

ADMITERE FACULTATE 2016: METODOLOGIA DE ORGANIZARE A EXAMENELOR A FOST PUBLICATA PE SITE-UL MINISTERULUI EDUCATIEI

EXAMEN
Metodologia examenelor de admitere in invatamantul superior in anul universitar 2016-2017 a fost lansata in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Educatiei.Conform metodologiei, institutiile de invatamant superior isi pot elabora si aplica propriul regulament de organizare a admiterii la programele de studii oferite, in concordanta cu misiunea proprie, strategia institutionala si cerintele pietei fortei de munca. Intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea concursului de admitere revine conducerii institutiilor de invatamant superior.

Institutiile de invatamant superior vor aduce la cunostinta candidatilor, prin afisare la sediul institutiilor sau site-ul acestora o serie de informatii obligatorii:- regulamentul propriu de admitere;
- oferta anuala de scolarizare, in conformitate cu prevederile art. 138 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
- conditiile si documentele necesare pentru inscriere;
- perioadele sesiunilor de admitere;
- modalitatea si probele de concurs;
- facilitatile sau conditiile speciale;
- taxele de inscriere pentru organizarea si desfasurarea admiterii;
- alte informatii utile candidatilor

Va prezentam metodologia examenelor de admitere in invatamantul superior in anul universitar 2016-2017:Conditii de admitere si inscrierea candidatilor

 Organizarea admiterii ART. 3

(1) Potrivit legii, institutiile de invatamant superior organizeaza concurs de admitere pentru fiecare ciclu de studii universitare.
(2) Pentru ciclul de studii universitare de licenta, admiterea se organizeaza pe domenii de licenta/programe de studii acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu in cadrul institutiei de invatamant superior, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(3) Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se realizeaza la programele de studii acreditate in cadrul institutiei de invatamant superior, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(4) Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea se realizeaza in domeniile de studii universitare de doctorat aprobate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
ART. 4
Concursul pentru admiterea la toate formele de invatamant pentru studiile universitare mentionate la art. 3 se poate organiza in sesiuni, in conditii identice, inainte de inceperea anului universitar.
ART. 5
(1) Admiterea la studii universitare se sustine in limba romana.
(2) Pentru programele universitare scolarizate in limba romana, la solicitarea scrisa a candidatului, concursul de admitere se poate sustine si in limba materna a acestuia, cu respectarea autonomiei universitare.
(3) Pentru studiile universitare organizate intr-o limba straina, admiterea se sustine in limba romana sau in limba straina de predare a programului de studii universitare.
ART. 6
Probele practice pentru testarea capacitatilor artistice sau sportive prevazute in regulamentele proprii sunt eliminatorii si se vor nota cu admis/respins.

ART. 7
(1) La admiterea in ciclul de studii universitare de licenta pot participa absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat sau cu diploma echivalenta, precum si absolventii studiilor efectuate in strainatate si recunoscute de catre directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, ca fiind studii de bacalaureat.
(2) La admiterea in ciclul de studii universitare de master pot participa absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta ai studiilor universitare de lunga durata organizate conform Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, absolventii cu diploma de licenta ai ciclului de studii universitare de licenta organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si absolventii studiilor efectuate in strainatate si recunoscute de catre directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, ca fiind studii universitare de licenta.
(3) La admiterea in ciclul de studii universitare de doctorat pot participa absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta ai studiilor universitare de lunga durata organizate conform Legii nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, absolventii cu diploma de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si absolventii studiilor efectuate in strainatate si recunoscute de catre directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, ca fiind studii universitare de master.
ART. 8
Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene pot participa la admiterea in toate ciclurile de studii universitare, in aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii romani, inclusiv in ceea ce priveste taxele de scolarizare.
ART. 9
Candidatii care au efectuat studiile in afara Romaniei au obligatia de a prezenta la inscrierea la concurs atestatul de recunoastere a acestor studii eliberat de catre directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice.
ART. 10
La admiterea in toate ciclurile de studii universitare din invatamantul superior militar, de ordine publica si siguranta nationala pot participa si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, cu respectarea reglementarilor specifice elaborate de ministerele de resort.
ART. 11
La admiterea in toate ciclurile de studii universitare cu predare in limba romana, cetatenii straini au obligatia sa faca dovada cunoasterii limbii romane, prezentand un certificat de competenta lingvistica pentru limba romana, eliberat de catre institutii abilitate de catre Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice.

ART. 12
(1) Un candidat poate fi admis si inmatriculat ca student la cel mult doua programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii si de institutiile de invatamant care le ofera. Un candidat declarat admis poate beneficia de finantare de la bugetul de stat pentru un singur program de licenta, pentru un singur program de master si pentru un singur program de doctorat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare opteaza pentru programul de studii care va fi finantat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/adeverintei de bacalaureat sau a diplomei/adeverintei ciclului de studii universitare anterior absolvit, dupa caz, in original, la facultatea pe care doreste sa o urmeze, respectand termenul de depunere stabilit de aceasta din urma.
(2) Costurile aferente depasirii duratei invatamantului gratuit, prevazute de lege, se suporta de catre studenti.
(3) In cadrul regulamentelor proprii, institutiile de invatamant superior pot stabili facilitati sau conditii speciale referitoare la admiterea pentru programe de studii universitare de licenta a candidatilor care au obtinut in perioada studiilor liceale distinctii la olimpiadele scolare si/sau la alte concursuri nationale ori internationale.
ART. 13
(1) Candidatii care au promovat examenul de bacalaureat/licenta/disertatie in sesiunile corespunzatoare anului scolar/universitar 2015 – 2016 prezinta la inscriere diploma de bacalaureat/licenta/master sau adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant.
(2) Prin exceptie de la alin.(1) pentru candidatii care au promovat examenele de bacalaureat in sesiunile corespunzatoare anului scolar 2015-2016, in baza acordului scris al acestora, institutiile de invatamant superior se pot interconecta cu Sistemul Informatic Integrat al Invatamantului din Romania (SIIIR) in vederea preluarii datelor personale si a rezultatelor obtinute la bacalaureat ale acestor candidati.

(3) In vederea inmatricularii, candidatii admisi pe locurile finantate de la bugetul de stat au obligatia sa depuna in original, pana la data stabilita prin metodologia proprie de admitere, diploma/adeverinta de bacalaureat/licenta/disertatie la secretariatul facultatii/departamentului. Adeverinta este valabila doar pentru candidatii care au promovat examenul de bacalaureat/licenta/master in sesiunea 2015 – 2016.
(4) Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenta/disertatie sau a adeverintei, in original, din vina exclusiva a candidatului admis, in termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere, duce la pierderea locului finantat de la bugetul de stat.
ART. 14
Institutiile de invatamant superior au obligatia sa restituie, dupa afisarea rezultatelor finale, in cel mult 48 de ore de la depunerea cererii si neconditionat, fara perceperea unor taxe, dosarele candidatilor respinsi sau ale celor care renunta la locul obtinut prin admitere.

ART. 15
(1) Institutiile de invatamant superior pot percepe de la candidati, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, taxe de inscriere pentru organizarea si desfasurarea admiterii, in cuantumurile aprobate de senatele universitare si prevazute in regulamentul propriu.
(2) Senatele universitare pot prevedea, prin regulamentele proprii de admitere, scutirea de la plata acestor taxe sau reducerea lor.
(3) Potrivit legii, copiii personalului didactic aflat in activitate sunt scutiti de plata taxelor de inscriere la concursurile de admitere in invatamantul superior si beneficiaza de gratuitate la cazare in camine.

CAPITOLUL IV
Rezultatele admiterii si inmatricularea
ART. 16
(1) Media generala minima de admitere la studii universitare de licenta, de master si de doctorat nu poate fi mai mica decat 5 (cinci) sau decat un numar minim de puncte echivalent.
(2) Media generala de admitere se calculeaza ca medie aritmetica sau medie ponderata a notelor obtinute la probele concursului de admitere.
(3) La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licenta si de master pot fi luate in considerare notele de la probele de bacalaureat, media de la bacalaureat, notele si mediile obtinute la examenul de licenta/diploma, conform metodologiei proprii.
(4) Mediile generale/Punctajele generale obtinute de candidati la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la institutia de invatamant superior la care acestia au candidat, in conformitate cu metodologiile proprii de admitere.
(5) Ordinea de clasificare rezultata in urma admiterii va fi utilizata si pentru repartizarea locurilor finantate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasati candidati din fiecare domeniu, conform metodologiei proprii.
(6) Metodologiile proprii de admitere ale institutiilor de invatamant superior trebuie sa prevada criterii de departajare a candidatilor, inclusiv in cazul mediilor egale obtinute la concursul de admitere, astfel incat sa nu se depaseasca capacitatea de scolarizare stabilita, conform prevederilor legale in vigoare.
(7) Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afisare la sediul institutiilor si pe pagina web proprie.
(8) Inmatricularea candidatilor declarati admisi in urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului institutiei de invatamant superior. Dupa aprobarea inmatricularii, studentii sunt inscrisi in Registrul Matricol Unic (RMU) sub un numar unic valabil pentru intreaga perioada de scolarizare la specializarea/specializarile/programul/programele de studii la care au fost admisi.
(9) Institutiile de invatamant superior au obligatia incheierii contractelor de studii cu studentii inmatriculati.

ART. 17
(1) Regulamentul propriu de admitere trebuie sa contina si prevederi referitoare la contestatii.
(2) Rezolvarea contestatiilor este in exclusivitate de competenta institutiilor de invatamant superior, conform regulamentelor proprii de admitere.
(3) Nu se admit contestatii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice.
(4) Decizia comisiei de contestatii este definitiva.